Yhdistyksen tarkoitus

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys edistää Hirsijärven vesistöjen säilymistä mahdollisimman luonnontilaisena, parantaa vesistöjen tilaa ja edistää luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä.

Tilaa valokuvakirja!

Mommolanjoen pohjapatosuunnitelma

Hankkeessa on tarkoitus rakentaa kaksi eri rakennetta: Kaunistonkosken padon tilalle pohjapato, josta kalat pääsevät yli ja ohitusuoma/kalatie Myllykosken padon kohdalle.

Hirsijärven vedenkorkeutta on säädelty ennen osin Kaunistonkosken padon avulla.

Padon säännöstelylaitteet on poistettu vuonna 2023 ELY-keskuksen kehotuksesta. Vedenkorkeuteen säännöstelylaitteiden poistamisella on voinut olla vaikutusta, mutta kesällä 2023 järvien vedenkorkeuksiin vaikutti enemmän epätyypillinen vesitilanne, jolloin touko- ja kesäkuu olivat lähes sateettomia.

Padon kohdalle rakennetaan pohjapato.

Yllä olevaa tekstiä korjattu 13.4: virheellisesti aiemmin kirjoitettu, että pato on purettu ELY:n päätöksellä ja että siitä johtuen vedenkorkeus oli poikkeuksellisen matala. Patoa ei ole purettu vielä. ELY ei päätä patojen puruista, vaan toimivalta on AVI:lla


Pohjapato

Pohjapato rakennetaan vanhan Kaunistonkosken padon paikalle. Padon yläreunaa madalletaan ja luonnonkivistä rakennetaan luiska noin 1:20 ikään kuin luonnonkoskeksi alajuoksun puolelle. Tästä pohjapadosta kalat pääsevät yli. Kaunistonkoskesta alajuoksulla oleva Myllykosken pato kierretään kalatien/ohitusuoman avulla. Samalla toteutuu joen ekologinen parannus.

Suunnitellun pohjapadon harjankorkeus on N2000 +48,70 - 48,75 m.


Tälle harjankorkeudelle mallinnettu purkautuminen (virtaama ja vedenkorkeus N2000)

  • 1,08 m3/s virtaamalla 48,92 m
  • 3,50 m3/s virtaamalla 49,26 m
  • 5,80 m3/s virtaamalla 49,62 m (kerran 20 vuodessa tulvahuippu).

Pohjapadolla tulvahuippuihin ei voida vaikuttaa, mutta se parantaa matalimman veden ajan tilannetta noin 10 - 12 cm. Kesällä 2023 korkeus oli matalimmillaan vain +48,41 N2000.

HUOM Pohjapadon harjakorkeus, virtaamat ja vedenkorkeudet sekä alin vedenkorkeus korjattu 10.5.2024 vastaamaan ELY:n ja Maveplanin täsmällisiä lukuja.

Verrattaessa N60 ja N2000 vedenkorkeusjärjestelmiä, N2000 on N60 + 0,27 metriä. Esimerkiksi vedenkorkeus 48,00 m N60 on 48,27 m N2000.

Jos käyt www2.ymparisto.fi seuraamassa Hirsijärven vedenkorkeutta, siellä on käytössä N60 korkeusjärjestelmä. Reaaliaikaisessa vedenkorkeudenseurannassa www3.ymparisto.fi on ilmoitettu korkeudet sekä N60 että N2000 järjestelmissä.

Jos tulvahuippuja halutaan leikata, joen pohjaa olisi perattava ja louhittava usean sadan metrin alueelta ja kajottava maanomistajien alueisiin. Tämä tietäisi valituksia ja satojen tuhansien eurojen kustannusta.


Aikataulu

Maastomittaukset on tehty ja suunnitelma valmis 4/2024.

Salon kaupunki hakee vesilain mukaisen luvan. Jos kaupunki saa lupahakemuksen vireille syksyllä 2024, pato voi toteutua vuonna 2026 tai 2027 (jos vielä rahaa on eikä valituksia tule). Valitukset viivästyttävät hankkeen toteutusta muutaman vuoden lisää. Maanomistajan lupa on ok.

Pohjapatohankkeen vetäjänä toimii ELY ja suunnittelijana Maveplan Oy

ELY:n kuvaus hankkeesta:

Kiskonjoen vesistöalueella sijaitsevan Mommolanjoen yläosan kunnostushankkeen tavoitteena on vähentää Hirsjärven lasku-uoman heikon vetokyvyn ja säännöstelyn haittoja järven tulvavedenkorkeuksia alentamalla ja alimpia vedenkorkeuksia nostamalla. Lisäksi tavoitteena on poistaa kalojen ja muiden vesieliöiden nousuesteitä ja luoda uutta monimuotoista koskipinta-alaa arvokkaaseen vaelluskalavesistöön. Hankkeen erilliset suunnittelukohteet ovat:

  • Luonnonmukaisen pohjapadon suunnittelu Hirsjärven luusuaan
  • Hirsjärven ja Kaunistonkosken padon välisen kapean jokiuoman vedenvälityskyvyn parantaminen sekä kunnostaminen
  • Kaunistonkosken padon muuttaminen pohjapadoksi ja alapuoliseksi tekokoskeksi patoaltaan vesimaisema säilyttäen
  • Kaunistonkosken alapuolisen Toijan Myllykosken muokkaaminen kaloille kulkukelpoiseksi
Mommolanjoen pohjapatorakenteiden piirustuksia

Asemapiirustus 1 jatkuu piirroksessa 2 (vähän eri mittakaavassa). Piirustuksissa kalatie näkyy kiemurtelevina viivastoina, joissa mustat pisteet kuvaavat kalatielle suunniteltuja padottavia kivikynnyksiä 3 - 6 metrin välein. sivua päivitetty 10.5.2024