Yhdistyksen tarkoitus

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys edistää Hirsijärven vesistöjen säilymistä mahdollisimman luonnontilaisena, parantaa vesistöjen tilaa ja edistää luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä.

Tilaa valokuvakirja!

 

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hirsijärven vesienhoitoyhdistys ja sen kotipaikka on Salo ja toiminta-alue on Hirsijärvi ja sen välitön valuma-alue.

 

 1. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Hirsijärven vesistöjen säilymistä mahdollisimman luonnontilaisena, parantaa vesistöjen tilaa ja edistää luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä.

 

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan.

-Jakamalla tietoa, järjestämällä talkoita , toteuttaa vesistöjen suojeluun liittyviä hankkkeita ja suorittaa muita vastaavia toimenpiteitä, jotka parantavat vesistöjen tilaa.

-Hankkimalla vesialueen omistajien ja kalastuskuntien suostumuksen toimintaansa varten.

-Hankkimalla ja omistamalla kunnossapitoon tarvittavia varusteita ja laitteita.

-Ottamalla kantaa erilaisiin vesistöihin vaikuttaviin toimenpiteisiin.

-Seuraamalla vesistöjen tilaa.

-Antamalla lausuntoja ja tekemällä esityksiä muista vesistöjen alueen käyttöä ja hoitoa koskevissa asioissa.

 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteä omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä , huvi -, juhla- ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä.

Yhdistys ylläpitää yhteyttä vesiensuojeluviranomaisiin, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistykseen ja muihin yhdistyksen toimintaan liittyviin sidosryhmiin.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

 

 1. Jäsenet

 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminta-alueella tilan tai vesialueen omistava yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö.

Yhdistyksen kannatusjäsenenä voivat olla sen toiminta-alueella pysyvästi tai vapaa-ajan asukkaana asuva juridinen henkilö tai yhteisö, toiminta-alueen piirissä vaikuttava maanomistaja tai kalastusosakaskunta, kalastushoito- yhtymä tai muunlainen oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Kullakin yhdistyksen jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja esitysoikeus.   

 1. Jäsenen eroaminen tai erottaminen yhdistyksestä

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli hän ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan tai mikäli hän on muuten laiminlyönyt niitä velvollisuuksia, jotka hän on jäseneksi tultuaan sitoutunut täyttämään tai mikäli hän on käytöksellään joko yhdistyksen sisällä tai sen ulkopuolella merkittävästi aiheuttanut vahinkoa yhdistykselle tai mikäli hän ei enää täytä ehtoja, jotka on mainittu laissa tai yhdistyksen säännöissä.

 

 1. Liittymis- ja jäsenmaksut

Vuosikokous päättää jäseniltä ( varsinainen ja kannatusjäsen ) perittävistä liittymismaksuista ja vuosittaisesta jäsenmaksuista sekä mahdollisesta ylimääräisestä jäsenmaksusta, joka voi olla enintään varsinaisen jäsenmaksun suuruinen.

 

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kolme - kahdeksan (3-8) muuta, varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen- Hallituksen jäsenet valitsee yhdistyksen vuosikokous. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä niin vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan laskettuna on paikalla.

 

Äänestys ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa ratkaisee kuitenkin arpa.

 

Hallituksen jäsenten tulee saada kutsu vähintään kahta päivää ennen kokousta esityslistan kera. Kokoukseen voi osallistua puhelinneuvotteluna tai vastaavalla tavalla.

 

 1. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoittamiseen oikeutetut ovat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

 

 1. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus luovutetaan tilintarkastajillle vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajat antavat lausuntonsa hallitukselle kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

 

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuun välisenä aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/ 10 ) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta tietyn asian vuoksi. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä saapuu hallitukselle. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Kokouksen päätös on se mielipide, jota yli puolet annetuista äänistä on kannattanut, mikäli säännöissä ei toisin määrätä. Mikäli äänet menevät tasan, kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.

 

 1. Kutsu yhdistyksen kokoukseen

Hallituksen tulee kutsua yhdistyksen kokous koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsukirje tai sähköpostilla niille jäsenille jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa tai ilmoittamalla Salon Seudun Sanomissa.

 

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

I. Kokouksen avaus

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.Hyväksytään kokouksen esityslista

5.Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7.Hyväksytään toimintasuunnitelma ja vahvistetaan budjetti sekä määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8.Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen varsinaisten jäsenten sekä varajäsenen valinta

9.Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta

10.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli joku yhdistyksen jäsenistä toivoo tietyn asian käsittelyä yhdistyksen vuosikokouksessa tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan liittää kokouskutsuun.

 

 1. Sääntömuutokset ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on ilmoitettava sääntömuutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta. Kun yhdistys purkautuu, käytetään yhdistyksen rahavarat ja muu omaisuus yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen sillä tavalla, joka määrätään purkamispäätöksen tekevässä kokouksessa. Mikäli yhdistys tulee lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.