Yhdistyksen tarkoitus

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys edistää Hirsijärven vesistöjen säilymistä mahdollisimman luonnontilaisena, parantaa vesistöjen tilaa ja edistää luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä.

Tilaa valokuvakirja!

Tutkimusraportti syksy 2018

HIRSIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA 2018 Väliraportti nro 663-18-6253

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy otti 16.8.2018 näytteitä Salossa sijaitsevan Hirsijärven pohjoisosasta Hirsijärven vesienhoitoyhdistys ry:n tilauksesta. Havaintopaikan sijainti on esitetty kuvassa 1. Havaintopaikan kokonaissyvyys oli 3,5 m, ja näytteet otettiin 1 m ja 2,5 m syvyyksistä. Lisäksi otettiin kokoomanäyte 0–2 m ja kasviplanktonnäyte pintavedestä, jossa oli runsaasti sinilevää. Kuvassa 2 runsaasti sinilevää lähellä rantaa.

Hirsijärven pohjoisosan vesi oli lämpötilan suhteen tasalaatuista pinnasta pohjan lähelle. Vesi oli myös happipitoisuuden, sameuden ja kokonaisravinteiden suhteen tasalaatuista koko vesipatsaassa. Happitilanne oli hyvä. Vesi oli sameaa runsaan sinilevän seurauksena; veden näkösyvyys oli vain 0,20 m. Vesi oli pH-arvon perusteella lievästi emäksistä; runsas kasviplanktontuotanto nostaa veden pH-arvoa. Alkaliteettiarvon perusteella järviveden kyky vastustaa happamoitumista oli hyvä.

Hirsijärven kokonaisravinnepitoisuudet olivat suuria. Liukoiset ravinteet olivat kuluneet lähes loppuun. Kokonaisfosforipitoisuus oli erittäin reheville järville tyypillinen (kok.P > 80 µg/l). Myös kasviplanktonin määrää kuvaava a-klorofyllipitoisuus oli erittäin reheville järville tyypillinen (Klorof. > 60 µg/l).

Pintavedestä otetussa levänäytteessä oli silmämääräisesti tarkasteltuna runsaasti erikokoisia ja pyöreähköjä partikkeleita. Näyte oli lugol-säilötty. Mikroskooppitarkastelun perusteella näytteessä oli runsaasti erilaisia sinileviä. Näytteessä havaittiin seuraavia sinileväsukuja: Microcystis spp., Dolichospermum spp. ja Aphanizomenon spp. Muita leviä oli vain vähän ja ne kuuluivat lähinnä viher- ja piileviin. Kaikki näytteessä havaittujen sinileväsukujen levät voivat tuottaa veteen myrkyllisiä yhdisteitä. Pienten lasten sekä eläinten kohdalla jo pienet pitoisuudet voivat nieltynä aiheuttaa oireita ja herkimmille voi tulla iho-oireita.

Runsaan sinileväesiintymän aikana vettä ei tule käyttää talous-, uima- tai löylyvetenä. Tämän näytteen perusteella vettä ei suositella käytettäväksi talous-, uima- tai löylyvetenä. Myös kotieläinten pääsy leviä sisältävään veteen juomaan tai uimaan tulee estää.