Yhdistyksen tarkoitus

Hirsijärven vesienhoitoyhdistys edistää Hirsijärven vesistöjen säilymistä mahdollisimman luonnontilaisena, parantaa vesistöjen tilaa ja edistää luonnon- ja ympäristönhoitoa vesistöjen vaikutuspiirissä.

Tilaa valokuvakirja!

HIRSIJÄRVEN VESIENHOITOYHDISTYS

Vuosikokous 2018

Aika               26.5.2018

Paikka           Bergvik, Kruusila

 1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Toivonen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.
 1. Valitaan kokoukselle toimihenkilöt
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Lehto ja sihteeriksi Hannu Toivonen
Pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Leino ja Ilkka Lehto
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on lähetetty jäsenille postitse määräajan puitteissa.
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Kokoukseen osallistui 13 jäsentä (liite 1)
 1. Hyväksytään kokouksen esityslista (liite 2)
Hyväksyttiin kokouksen esityslista
 1.  Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastastajien lausunto
Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen (liite 3), vuosikertomuksen(jäsenkirje) ja  tilintarkastajien lausunnon (liite 4)
 1. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille
 1. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen varsinaisten jäsenten valinta
Puheenjohtajaksi valittiin
Hannu Toivonen
Hallituksen jäseniksi valittiin
Olli Linnermo
Ulla Ruuskanen
Helena Ruha
Ilkka Lehto
Annemari Heino
Maarit Verkkoperä
 1. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja vahvistetaan talousarvio.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite5) ja vahvistettiin talousarvio ja määrättiin jäsenmaksuksi 30€.
Hyväksyttiin Sammalon salmen kaislikon leikkuu kesäkuussa ja kaislikon nosto Vuorenharjun rannasta.
Tutkitaan veden laatu Sammalon pohjoispäästä Elokuussa. Tutkimuksen suorittaa Lounais-Suomen vesi-ja Ympäristötutkimus Oy. Tutkimuksen maksaa Vesienhoitoyhdistys.
Päätettiin pitää yhdistyksen tanssit Vuorenharjulla 21.7. Tilaisuudessa on myös katsaus järven tilaan ja yhdistyksen toimintaan.
 1. Kahden toiminnantarkastajan valinta.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Tapio Siivonen  ja Liisa Lehtikangas.
 1. Kokouksen muut asiat
Ei ollut muita asioita
 1. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen
 
Kokouksen vakuudeksi
 
 
Juhani Lehto                                 Hannu Toivonen
 
 
Olemme tarkastaneet vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua
 
Päiväys……/…../ 2018
 
 
Liisa Leino                                                          Ilkka Lehto

 Vuosikokous 2012

Aika 10.6.2012, klo 14.08 – 16.03

Paikka Bergvik, Kruusila


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Klemola avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

2. Valitaan kokoukselle toimihenkilöt
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Klemola, sihteeriksi samoin.
Pöytäkirjantarkastajiksi Väinö Julkunen ja Anneli Rendel.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on lähetetty jäsenille postitse.
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokoukseen osallistui 10 jäsentä, liite 1.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista
Hyväksyttiin kokouksen esityslista, liite 2.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
Puheenjohtaja esitteli vuosikertomuksen (liite 3) ja tilinpäätöksen (liite 4).
Toiminnantarkastajien lausunto oli hukkunut postissa mutta paikallaolijat
esittivät hyväksyvän kantansa.

6. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.
Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille

7. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen varsinaisten jäsenten valinta
Puheenjohtajaksi valittiin
Jukka Klemola
Hallituksen jäseniksi valittiin
Hannu Toivonen
Ari Törmä
Helena Ruha
Lauri Stolt
Ulla Ruuskanen

Osakaskuntien kokousten järjestäjä
Tapio Siivonen


8. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja vahvistetaan talousarvio sekä määrätään liittymis-
ja jäsenmaksun suuruus
HIRSIJÄRVEN VESIENHOITOYHDISTYS

Hyväksyttiin Toimintasuunnitelma (liite 6) ja vahvistettiin talousarvio ja
määrättiin jäsenmaksun suuruudeksi 55 €.

Keskusteltiin jäsenmäärän kasvattamisesta ja tietoisuuden lisäämisestä ja
hyväksyttiin kannatusmaksuksi 70 €. Jos maksaja ilmoittaa osoitteen, saa
hän veloituksetta kirjan ”Hirsijärven kosteikoissa”.

9. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöitten valinta
Tilintarkastajiksi valittiin Wilfried Rendel ja Tapio Siivonen, varahenkilöitä ei
valittu.

10. Kokouksen muut asiat
Ei ollut muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistuja aktiivisuudesta ja päätti kokouksen.
HIRSIJÄRVEN VESIENHOITOYHDISTYS

Vuosikertomus 2011 Liite 3

Hallitus 2011

Puheenjohtaja Jukka Klemola
Varapuheenjohtaja Hannu Toivonen
Sihteeri Helena Ruha
Rahastonhoitaja Ari Törmä
Webmaster Lauri Stolt
Ulla Ruuskanen, Aleksi Rendel
Juhlakomitean puheenjohtaja Väinö Julkunen


Varainkeruu

Varainkeruun pääpainopiste oli jäsenmaksut, 55 € ja jäsenmäärä 33 kpl.
Vertailuna, vuoden 2009 jäsenmäärä oli 46.
Osakaskunnat on kutsuttu yhdistyksen jäseniksi eikä osakaskunnilla ole ollut
jäsenmaksua.


Vedet yleensä

Talven 2011-12 aikana veden pinta oli poikkeuksellisen korkealla; korkeampana kuin
kuuteen vuosikymmeneen. Veden pinta oli korkeimmillaan 49,23.

Vesi on ollut nyt alkuvuodesta 2012 huonompi kuin aiemmin. Talviajan paisunta oli
poikkeuksellisen suuri. Näkösyvyydestä oli eniten puhetta.


Kosteikkoprojekti

Huitinjoen kosteikon tilaa ollaan seurattuyhteistyössä WWF:n ja ELY- keskuksen kanssa.
Huitinjoen kosteikko toteutettiin v2009 WWF / Elina Erkkilä ja ELY / Anni Karhunen
toimesta ja rahoituksella Satovuon ja Laakson maille moottoritien tuntumaan.

Huitinjoen kosteikon laajentamisesta keskusteltiin moneen otteeseen vuonna 2011.

Vaikutuksia veden laatuun seurattiin järven pohjoispäässä ja pohjoispään asukkaiden
mielestä kosteikon jälkeen tilanne on parantunut.

Yhteistyötä WWF:n ja ELY- keskuksen kanssa jatketaan tiiviisti.
Kumpikin taho on käyttänyt Huitinjoen kosteikkoa tiedottamiseen ja esimerkkinä
onnistuneesta projektista.

HIRSIJÄRVEN VESIENHOITOYHDISTYS

Kiskonjoen ohjausryhmä

Hirsijärvellä on vuosikymmenien saatossa alennettu vedenpintaa useampaankin otteeseen
avaamalla eteläpään laskuojaa kalliota poistamalla. Käytännössä vesi ei ole vuosikausiin
ollut soveliaalla tasolla kesän kuivan kauden aikana.

Vesienhoitoyhdistyksen vaatimus on, että jos virtaumiin aletaan puuttumaan, Hirsijärvestä
ei tule valuttaa vettä 48,40 pinnan korkeuden alapuolella lainkaan. Veden pinta laskee
kyllä senkin jälkeen kesäaikaan haihtumalla useita senttejä viikoittain.

Ylävedenkorkeus 48,80 ei saa ylittyä – sen estämiseksi juoksutusta tulee tehostaa
viimeistään 48,70 pinnankorkeudella.

Vesienhoitoyhdistys on joutunut muistuttamaan ohjausryhmää järvellä tehdyn kyselyn
tulosten tärkeydestä moneen otteeseen. Vesienhoitoyhdistyksen kanta on kyselyn tulosten
mukainen.

Kiskonjoen ohjausryhmässä esitettiin myös kalatietä, josta nyttemmin ollaan luovuttu.
Ohjausryhmän aktiivinen toiminta on lopetettu eikä loppuraporttia ainakaan Hirsijärven
osalta olla tekemässä.

Hallituksen ehdotus 2012 vuosikokoukselle on että tehdään loppuraportti yksipuolisesti ja
toimitetaan se ELY keskuksen vastaaville.
Päätös: tehdään.


Ratahanke

Yhdistys osallistui vielä vuonna 2011 oikoratakokouksiin ja hallituksen kantana oli, että
vanha rantarata pitäisi parantaa. Toissijaisesti ehdotettiin kaikkein pohjoisinta vaihtoehtoa.

Tämän hetkisen tuloksen mukaan rata tulee joskus jos on tullakseen – järvestä yli.


ELY yhteistyötä

Hirsijärven vesienhoitoyhdistyksen toimintaa esiteltiin Brysselissä huhtikuussa 2011. Maa-
ja Metsätalousministeriön edustaja oli kiinnostunut hankkeistamme, joissa toimme esille
niin positiiviset kuin negatiivisetkin hankkeet & keskustelut. Negatiivisella puolella eniten
esillä oli Kiskonjoen ohjausryhmään liittyvät asiat.


Roskakalastus ja ruoppaus

Ulla Ruuskanen selvitti suurempimittaisen kalastuksen mahdollisuuksia. Emme ainakaan
toistaiseksi päässeet asiassa merkittävästi eteenpäin.
Paraisten kalatalousoppilaitoksen kanssa pyrittiin yhteistyöhön.

HIRSIJÄRVEN VESIENHOITOYHDISTYS

Kirja: Hirsijärven kosteikoissa

Ari Törmän tekemä kirja on ollut ja on edelleenkin myynnissä yhdistyksen nettisivuilla ja
Ystävyyden majatalossa.

Motto:
Meidän tehtävänämme on vaalia järven ja sen ympäristön luonnon puhtautta
ja elinvoimaisuutta, jotta lapsemmekin
voivat tehdä samanlaisen matkan
vuosikymmenten kuluttua.
Me olemme sen velkaa.


Tiedottaminen

Tiedottamisen pääkanavana toimivat yhdistyksen nettisivut.
Webmaster on pitänyt sivuston hyvin ajan tasalla.
Lisäksi jäsenille on postitettu jäsenkirjeet ja kokouskutsut.
www.hirsijarvi.com


Muu toiminta

Elokuun iltamat järjestettiin Vuorenharjun Seurojen talossa Pirilässä.
Väinö Julkunen oli Juhlakomitean pääpuuhamies ja juhlat oli tehty jo vuosien rutiinilla.

Juhlien aluksi pidettiin keskustelutilaisuus yhdistyksen toiminnasta.
Ihmisiä oli paikalla, tanssittiin, paistettiin makkaraa, tutustuttiin.
Illan rahallinen tuotto ei ollut mittava, mutta muuten kaikilla oli mukavaa. HIRSIJÄRVEN VESIENHOITOYHDISTYS

2012 Toimintasuunnitelma ja talousarvio Liite 6


Kosteikot

Saaristomeren rahoitushankkeelta anomamme 5000 euroa saatiin Norsjoen suodattamista
varten.
WWF ja ELY- keskuksen kanssa Norsjoki on jo katselmoitu kertaalleen tänä vuonna.
Pidimme palaverin Norsjoen maastossa koko ryhmällä, maanomistajat mukana.
ELY keskus lupasi suunnitelmakartan mutta se on vielä kokouksen hetkellä saamatta.

Vesienhoitoyhdistys osallistuu suunnitteluun ja toteuttamiseen soveltuvilta osin, mutta
suunnittelun päävastuu on ELY keskuksella.
Kosteikkoprojektista tullaan tiedottamaan.

Kosteikkojen rakentamisessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä WWF ja ELY kanssa; nyt
myös Saaristomeri-hankkeen kanssa.


Veden tila yleensä

Ihmisiä pyritään aktivoimaan seuraamaan järven tilaa näkösyvyysmittauksilla.
Teemme webiin näkösyvyydestä asiaa plus paikka mahdollisille mittaustuloksille.


Roskakalastus ja ruoppaus

Tulevaisuudessa järven hoidon suurin projekti on roskakalan poisto yhteistyössä
osakaskuntien kanssa.
Yhteistyön mahdollisuuksien avaamista jatketaan kalatalouden toimijoiden kanssa.

Kalaston tasapainottamisen jälkeen lahtialueitten ja kapeikkojen ruoppaamiset sekä
vesikasvillisuuden niitto tulevat ajankohtaisiksi.


Talous

Varainkeruu perustuu jäsenmaksuihin ja avustusanomuksiin.
Jäsenmaksu 2012 on 55 €, ei liittymismaksua.

Osakaskunnat kutsutaan keskusteluun vesienhoitoyhdistyksen taloudesta ja siitä miten
talous saataisiin sellaiseen kuntoon että toimenpiteitä järvellä voidaan jatkaa, ehkä jopa
laajentaa.

Yhdistyksen toimintaa voi tukea kertaluontoisella kannatusmaksulla 70 €, joka sisältää
kirjan ”Hirsijärven kosteikoissa”, jos ilmoittaa osoitteensa.

Talousarvio:
Kassa vuoden alussa 15603,94 €
Jäsenmaksuista tavoite 4000 € HIRSIJÄRVEN VESIENHOITOYHDISTYS

Kannatusmaksuista tavoite 800 €
Kirjamyynti 2000 €
Norsjoen tukiraha 5000 €
Tiedottaminen -600 €
Norsjoen suodattaminen -13000 €


Tiedottaminen

Tänä vuonna ei ole elokuun iltamia. Sen tiedottaminen tehdään järven ympärillä oleville
ihmisille näkyvästi – kuten iltamista tiedotettiin viime vuosina.
Samalla kerrotaan yhdistyksestä; jo tehdyistä ja tulevista asioista.

Tiedottamisen pääkanava on yhdistyksen nettisivut ja jäsenkirjeet.

Tiedottamisen kehittämiseen panostetaan mahdollisuuksien rajoissa.

Pyritään saamaan lehdistössä julkisuutta kosteikkoprojektien myötä ja tehdään yhteistyötä
WWF:n Ja ELY- keskuksen kanssa myös tiedottamisen osalta.

kaupunkitiedote@salo.fi – kuukausittainen julkaisu – Huitinjoen kosteikon esittely yleisölle.